- Πνευματικά Δικαιώματα

Απάντηση του ΥπΑΑΤ στον Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη


Απάντηση στην αναφορά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στην Κρήτη έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως υπογραμμίζεται απο τον κ. Κόκκαλη Βασίλη ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2018 παραμένει σταθερός στο ύψος των 7,09 εκατ ευρώ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Κρήτης κατανέμεται ανά περιφερειακή ενότητα όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

dakoktonia17Όπως επισημαίνεται στόχος στην εφαρμογή του προγράμματος (σύμφωνα με τον ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά́, ορθολογική́ χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», και το άρθρο 28 της οδηγίας 2009/128/EK για την ορθολογική́ χρήση των γεωργικών φαρμάκων), θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των ψεκασμών στο ύψος των εντελώς απαραίτητων και στον σωστό́ χρόνο εφαρμογής για την αποτελεσματική́ προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Ως προς το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνεται ότι:


Α)Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) απέστειλε έγκαιρα το αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο με θέμα: «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018» προς τις ελαιοκομικές Π.Ε. της χώρας.


Β) Η κατανομή των πιστώσεων έτους 2018 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 2170/1-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Υ.Α., συνολικού ύψους 20.100.000 €. Στην Περιφέρεια Κρήτης κατανεμήθηκε το ποσό των 7.093.000€ (35% του συνόλου).


Γ) Αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού́ που θα απασχοληθεί́ για την καλύψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έχει καταρτίσει σχέδιο απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο καθορίζεται για το έτος 2018 ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απαιτείται για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας. Το εν λόγω σχέδιο Κ.Υ.Α. υπεγράφη από τον Υπουργό́ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό́ Εσωτερικών και εστάλη για συνυπογραφή στον Υπουργό́ Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τους αρμοδίους Υπουργούς και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καταρτίσει απόφαση του Υπουργού́ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία το προβλεπόμενο προσωπικό θα κατανεμηθεί́ στις αρμόδιες για την πρόσληψη Π.Ε. - ΔΑΟΚ των Ελαιοκομικών Νομών της χώρας για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018.


Δ) Σχετικά́ με την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας σε συνέχεια της μεταφοράς της πίστωσης ύψους 5.268.054 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) από το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΥΠΑΑΤ, στις 16/04/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια ελκυστικών και εντομοκτόνων ουσιών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018.


Όσον αφορά́ στην εφαρμογή́ των Προγραμμάτων Δακοκτονίας, πρέπει να επισημανθεί́ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική́ της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́87) και τα π.δ. που αφορούν στους Οργανισμούς των Περιφερειών, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Ελαιοκομικών Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας.


Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δακοκτονίας αποτελεί́ αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).