- Πνευματικά Δικαιώματα

Πιθανές προσβολές από Κυκλοκόνιο, Κερκόσπορα, Πυρηνοτρήτη, Καλόκορη και Ακάρεα

 

Συστάσεις στους παραγωγούς για την προστασία της Ελιάς από ασθένειες και εχθρούς της Άνοιξης δίδει με το νέο του δελτίο το ΠΚΠΦΠΦΕ Ηρακλείου. Με το δελτίου αυτό δίδονται πληροφορίες για τα βλαστικά στάδια της Ελιάς καθώς και οι παρακάτω συστάσεις για κάθε ασθένεια:

 

Βλαστικά στάδια ελιάς: Στους ελαιώνες, ποικιλίας Κορωνέϊκης, των παραλιακών και των πρώιμων περιοχών παρατηρούνται τα πρώτα ζεύγη νέων φύλλων και το στάδιο του σχηματισμού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C). Στις μεσοπρώιμες περιοχές σταδιακά ανοίγουν οι οφθαλμοί και διαμορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικό στάδιο B και έναρξη θλαστικού σταδίου C).

 

elia1

 

Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea)

Διαπιστώσεις

Μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί κυρίως φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων. Μέτριες θερμοκρασίες 16-20οC σε συνδυασμό με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες μολύνσεις που εκδηλώνονται με την εμφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, γνωστές και ως «μάτια παγωνιού». Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και αποφύλλωση συχνότερα

elia2

των κλαδιών που βρίσκονται χαμηλά στις ποδιές. Μολύνσεις παρατηρούνται σε μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές αυξημένης υγρασίας ιδιαίτερα μετά από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις. Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Τσουνάτη, Άμφισσας, Καλαμών. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια.

Οδηγίες

Η αντιμετώπιση του κυκλοκονίου βασίζεται σε προληπτικά µέτρα:

ü Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών και αποφυγή πυκνής φύτευσης κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων σε περιοχές πεδινές, υγρές και κακώς αεριζόµενες.

ü Περιορισµός της υγρασίας του φυλλώµατος µε κατάλληλο και συστηµατικό κλάδεµα που εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό.

ü Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.

ü Σε περιοχές µε υψηλή υγρασία συστήνεται προληπτικός ψεκασµός σε ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών για την προστασία της νέας βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2 έως 5 εκ.) µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.

Σύσταση

Αποφύγετε αυστηρά τις επεµβάσεις µε χαλκούς κατά την άνθιση. Οι χαλκοί µπορούν να χρησιμοποιηθούν µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση. Αν υπάρξει ανάγκη πρέπει να χρησιµοποιηθεί µη χαλκούχο µυκητοκτόνο.

 

 

Κερκόσπορα (Pseudocercospora cladosporioides)

Συμπτώματα

Σημαντική μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η εμφάνιση γκρίζου μεταχρωματισμού μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων που μακροσκοπικά μοιάζει με την καπνιά αλλά δεν παρατηρείται σε άλλα σημεία. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές ή κίτρινες κηλιδώσεις που αργότερα νεκρώνονται και προκαλείται έντονη πρόωρη φυλλόπτωση το καλοκαίρι. Στους άωρους elia6καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες ενώ στους ώριμους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

Οδηγίες

ü  Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό εμφάνισης της ασθένειας.

ü  Συστήνεται προληπτική επέμβαση για την προστασία της νέας βλάστησης (2 - 5 εκ.) από νέες ανοιξιάτικες προσβολές με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκονίου.

ü  Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι προσβεβλημένοι ελαιώνες για να αποφευχθεί η μόλυνση της νεαρής βλάστησης από το μόλυσμα που βρίσκεται ήδη στο παλαιότερο φύλλωμα.

 

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

Οι προνύμφες που διαχείμασαν στα φύλλα συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους τρεφόμενες από την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες.

Οδηγίες

Οι προσβολές της φυλλόβιας γενιάς αυτή την περίοδο δεν είναι αξιόλογες και δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση.

 

Καλόκορη (Calocoris trivialis)

Έντομο πολυφάγο (βρωμούσα) που προσβάλει την ελιά περιστασιακά και τοπικά και προκαλεί καταστροφή μέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας. Τα κρίσιμα βλαπτικά στάδια που μπορεί να προσβάλλει τις ανθοταξίες είναι από την ανάπτυξη τους (θλαστικό στάδιο C) μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση.

Διαπιστώσειςelia4

Νύμφες και ενήλικα του εντόμου έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα και διαβιούν αυτή την περίοδο στα ζιζάνια που βρίσκονται κάτω από τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Η αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντομο.

Οδηγίες

ü  Συστήνεται μη απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης μέσα από τους ελαιώνες τουλάχιστον μέχρι το κρόκιασμα των ανθοταξιών ανάλογα με την πρωιμότητα της κάθε περιοχής. Όσο καθυστερεί η μετακίνηση του εντόμου για αναζήτηση τροφής τόσο περιορίζεται η πιθανότητα ζημιάς στην ανθοφορία της ελιάς. Εάν χρειαστεί να επέμβετε στα ζιζάνια νωρίτερα, μπορείτε να αφήνετε διάσπαρτα ακαλλιέργητες ζώνες μέσα ή στα περιθώρια του ελαιώνα.

ü  Έλεγχος πυκνότητας του εντόμου: Πρόκειται για ένα μέτρο ελέγχου του πληθυσμού πάνω στο ελαιόδεντρο που καθορίζει εάν μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά στην παραγωγή. Με την εμφάνιση των ανθοταξιών πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα νεαρά κλαδιά τινάζοντας τα πάνω σε λευκό υποδοχέα.

Συστήνεται χημική αντιμετώπιση μόνο όταν η ανθοφορία είναι μικρή και παρατηρηθούν 6-7 έντομα ανά κλαδί μήκους 50-60 εκ.

Σύσταση

Μην προβαίνετε σε προληπτικούς ψεκασμούς χωρίς να έχετε ελέγξει την πυκνότητα του εντόμου επάνω στα ελαιόδεντρα. Εκτεταμένοι προληπτικοί ψεκασμοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρεπτικοί για το περιβάλλον.

 

Ακάρεα (Eriophyidae)

Οι ήπιες καιρικές συνθήκες της προηγούμενης χρονιάς και η παρατεταμένη καλοκαιρία του φθινοπώρου υπήρξαν εξαιρετικά ευνοϊκές για την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών και προσβολών από τα ακάρεα Eriophyidae (Eriophyes oleae, Aceria oleae).

Συμπτώματαelia5

Τα συμπτώματα της προσβολής στο παλιό φύλλωμα είναι καστανές ανάγλυφες κηλίδες (παραμορφώσεις) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και χλωρώσεις (κιτρινίσματα) στην επάνω επιφάνεια αντίστοιχα.

Διαπιστώσεις

Στις νεαρές ανθοταξίες και στα νέα φύλλα τα ακάρεα παρουσιάζουν έντονη τροφική δραστηριότητα. Το βλαστικό στάδια ταυ σχηματισμού και της ανάπτυξης των ανθοταξιών (στάδιο C) συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή πυκνότητα Eriophyidae. Αργότερα θα μεταναστεύσουν διαδοχικά στα αναπτυγμένα άνθη και σταυς νεαρούς καρπούς και μπορεί σε έντονες προσβολές να προκαλέσουν ανθόπτωση ή καρπόπτωση. Στα νεαρά ελαιόδεντρα οι προσβολές στους οφθαλμούς προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, μέχρι ανάσχεση της θλαστικής ανάπτυξης.

Οδηγίες

Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός όταν η νεαρή βλάστηση έχει μήκος 6-8 εκ. (3-4 ζεύγη νέων φύλλων, στάδιο C).

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους ελαιώνες και στα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεμένα και τα ποτιστικά ελαιόδεντρα που έχουν πλούσια τρυφερή βλάστηση. Στις περιπτώσεις έντονων προσβολών πρέπει η επέμβαση να επαναληφθεί αμέσως μετά την πτώση των πετάλων.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).