- Πνευματικά Δικαιώματα

Πιθανές προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ωτιόρυγχο, Κοκκοειδή κ.α.

111

 

Σύμφωνα με νεότερο Δελτίο του ΠΚΠΦ Ηρακλείου της 26-05-2022, οι ελιές ποικιλίας Κορωνέικης στην Κρήτη βρίσκονται σε διάφορα στάδια. Στις πρώιμες (παράκτιες) περιοχές η καρπόδεση ολοκληρώθηκε και οι νεαροί καρποί απόκτησαν μέγεθος κόκκου σταριού. Στις μεσοπρώιμες (ενδοχώρα) βρίσκονται στο στάδιο πτώσης πετάλλων- καρπόδεσης και στις όψιμες (ημιορεινές) στο στάδιο της Άνθισης.

111447

Στην πρώιμη ζώνη έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία στην εξέλιξη της άνθισης και στην καρπόδεση. Παρά την πλούσια ανθοφορία διαπιστώνεται σχετικά μειωμένη καρπόδεση και διαφορετικών ταχυτήτων αύξηση των καρπών, φαινόμενα που πιθανόν να οφείλονται κατά τόπους σε απότομες αλλαγές των καιρικών συνθηκών στο χρονικό διάστημα που συνέβησαν οι λειτουργίες διαφοροποίησης σε επίπεδο άνθους που ρυθμίζουν την αναπαραγωγή. Δεν αποκλείονται και άλλοι παράγοντες όπως έντομα (καλόκορη, βαμβακάδα) και παρενιαυτοφορία. Σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρικών συνθηκών ο πρώιμος καύσωνας τις προσεχείς μέρες επηρεάζει την βλάστηση και την ανάπτυξη του καρπού. Την κρίσιμη αυτή περίοδο τα ελαιόδεντρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή θρεπτική και υδατική κατάσταση για να αντιμετωπίσουν τη θερμική καταπόνηση, να αποφύγουν κινδύνους αφυδάτωσης για να διασφαλιστεί μια καλή παραγωγή. Το αμέσως επόμενο διάστημα συστήνονται άμεσες αρδεύσεις όπου είναι εφικτό, ιδιαίτερα στις περιοχές που σημειώθηκαν περιορισμένες βροχοπτώσεις τους δύο τελευταίους μήνες. Αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα οι ξηρικοί ελαιώνες.

Στα στάδια αυτά υπάρχει κίνδυνος για προσβολή από τους εχθρούς που αναφέρονται παρακάτω.

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (Prays oleae)

12111Διαπιστώσεις: Στις πρώιμες περιοχές η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στις αρχές του 2ου δεκαημέρου του Μαΐου και εξελίσσεται με αυξημένες συλλήψεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων. Έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες ωοτοκίες σε μικρούς καρπούς. Οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται στον κάλυκα και εισδύουν και αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα.

Η βλάβη του καρπού από την οπή εξόδου της προνύμφης προκαλεί καρπόπτωση συνήθως τον Σεπτέμβριο, αν και μεγάλο ποσοστό των προσβεβλημένων καρπών ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πρόωρα πριν τους εγκαταλείψουν οι προνύμφες.

Οδηγίες:-Στους ελαιώνες των πρώιμων και των παράκτιων περιοχών συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά των νεαρών προνυμφών της καρπόβιας γενιάς στο διάστημα 28 – 30 Μαΐου. Ελαιώνες με μικρή ή μέτρια καρποφορία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

-Πρώιμες περιοχές Π.Ε. Χανίων: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Σύσταση: Η επέμβαση είναι αποτελεσματική παράλληλα κατά του ρυγχίτη ενώ μειώνει σημαντικά ένα μέρος του πληθυσμό της πρώτης γενιάς δάκου που βρίσκεται στον ελαιώνα αλλά δεν έχει ακόμη αρχίσει να προσβάλει τους καρπούς.

Ενημέρωση: Οι ημερομηνίες επέμβασης που αφορούν τις περιοχές μέσης πρωιμότητας και τις όψιμες - ορεινές περιοχές θα δοθούν σε επόμενο δελτίο. Δεδομένα παγίδευσης και βλαστικών σταδίων της Π.Ε. Χανίων λαμβάνονται με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων.

 

ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Μπίμπικας)

222Μικρό σκαθάρι μεγέθους 0,5 εκ., χρώματος κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος που προσβάλει τους καρπούς αρχικά για να τραφεί και αργότερα για να ωοτοκήσει. Σχηματίζει τρύπες μορφής “κρατήρα” στην επιφάνεια των καρπών ενώ οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα στον πυρήνα. Κατά τόπους αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί, ικανοί να προξενήσουν σημαντική πρώιμη καρπόπτωση.

Οδηγίες:-Σε ελαιώνες πρώιμων περιοχών, αμέσως μετά το στάδιο της καρπόδεσης, συστήνεται να ελέγχεται η πυκνότητα του πληθυσμού των ακμαίων. Ο έλεγχος γίνεται πολύ νωρίς το πρωί με τίναγμα λεπτών κλαδιών πάνω σε μια λευκή επιφάνεια. Όταν καταμετρηθούν περισσότερα από 3 - 4 ακμαία πρέπει να γίνει καταπολέμηση.

-Συστήνεται προληπτική επέμβαση στους ελαιώνες που σημειώθηκε προσβολή τα τελευταία δύο χρόνια.

 ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ

1414Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι με ιδιαίτερη συμπεριφορά, σημαντική για την αντιμετώπισή του. Την ημέρα κρύβεται μέσα στο χώμα και τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα ακολουθώντας τη διαδρομή από τον κορμό. Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά περιφερειακά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους των τρυφερών βλαστών.

Οδηγίες:-Συστήνεται αντιμετώπιση σε ελαιώνες πρώιμων περιοχών με ιστορικό προσβολής. Μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας σχολαστικά τον λαιμό και τον κορμό των δέντρων.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΠΟΛΛΙΝΙΑ, ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ, ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Η πολλίνια είναι κοκκοειδές που όταν εγκατασταθεί σε ένα ελαιώνα αποτελεί σημαντική αιτία εξασθένισης των δέντρων. Το ενήλικο θηλυκό, γκρίζου χρώματος, αναπτύσσεται μέσα σε σχισμές και σκασίματα του φλοιού λεπτών κλαδιών (πληγζσ από φυςικά αίτια ή από άλλα ζντομα, χειριςμοφσ1515 όπωσ κλάδεμα, ράβδιςμα). Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση και μειωμένη καρποφορία διότι απομυζά και καταστρέφει οφθαλμούς. Όταν δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα προκαλούνται ξηράνσεις λεπτών κλαδιών με μεγάλη ένταση στις ποδιές των δέντρων.

-Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται με καλλιεργητικές φροντίδες που αποβλέπουν στη βελτίωση της ζωτικότητας των ελαιοδέντρων (αφαίρεςη και απομάκρυνςη προςβεβλημζνων κλαδιών, διατήρηςη καλήσ θρεπτικήσ κατάςταςησ). Κατάλληλο κλάδεμα λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη των κοκκοειδών διότι διευκολύνει τον αερισμό και το φωτισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων.

Χρόνος Επέμβασης:

-Σε ελαιώνες πρώιμων περιοχών που παρουσιάζονται έντονες προσβολές κοκκοειδών συστήνεται άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα. Η χημική αντιμετώπιση συμπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παράκτια), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας με τις συστάσεις των Δελτίων θα πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής ) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).

 

Ηράκλειο 26 Μαΐου 2022

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).